<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d14248496\x26blogName\x3dDESIGN+HUGO+++%E8%A8%AD%E8%A8%88%E9%9B%A8%E6%9E%9C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vibodha-orange.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_TW\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vibodha-orange.blogspot.com/\x26vt\x3d4324645548596093237', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

首頁  |  Google  |  Yahoo!

星期三, 8月 03, 2005

Caf`e主題館


廣角鏡頭 從45度角去看自己習慣的座位,
不加焦糖 瑪其朶誕生的地方................
恣意獨白的 角落

二手吸煙區 意外發現無線網路 ^ ^
隨時瀰漫 有著烹煮蒸氣的咖啡香
幾乎天天都會遇到的熟面孔
多是愛上 它們烘焙的咖啡豆
迷戀 令人既愛又怕的喝後心悸感高雄市左營區自由二路86號
TEL: (o7) 5571234 AM9:00~PM12:00
老闆低調經營、裝潢風格素雅
一樓樓梯迥廊可見自家烘焙咖啡豆的機器

11 Comments:

張貼留言

首頁