<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d14248496\x26blogName\x3dDESIGN+HUGO+++%E8%A8%AD%E8%A8%88%E9%9B%A8%E6%9E%9C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vibodha-orange.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_TW\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vibodha-orange.blogspot.com/\x26vt\x3d4324645548596093237', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

首頁  |  Google  |  Yahoo!

星期一, 1月 23, 2006

也許。我就愛上這扇窗


風說 生活仔細
花開 只想隨心放意
有雨嗎? 任它下吧!
也許。我就愛上這扇窗
愛爾蘭Latte 嚐一口微醺
解構 PM4:30的幸福
熟悉的氣味
竟是迷人的擁擠
迥廊
密碼般文字
褚紅與米黃混搭

不想 就是不想...
....................................................

高雄漢神百貨前的星巴克,喜歡
這種比例的窗及它的燈光映影,記
錄下它的氣味及所見的各種元素

0 Comments:

張貼留言

首頁