<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d14248496\x26blogName\x3dDESIGN+HUGO+++%E8%A8%AD%E8%A8%88%E9%9B%A8%E6%9E%9C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vibodha-orange.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_TW\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vibodha-orange.blogspot.com/\x26vt\x3d-5847879543731861208', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

首頁  |  Google  |  Yahoo!

星期一, 2月 20, 2006

舞吧! 我的愛

沙灘上
波浪化作串串嬉戲的泡沬
波西米亞孩子們
追逐著陽光
時間 來不及捕捉
翡翠般的笑容

在這水藍神話裡
妳我已悠游千年
旅人的靈瑰啊!
沒有休止符的旋律
繼續吟唱
這首古老的歌謠
細數著 想不透
多少潮汐起落
是美妙....
舞吧!我的愛

....................................................
漫步旗津海灘,巧遇一群天真孩童。


閱讀全文

星期四, 2月 02, 2006

普魯士藍


停靠 尼斯岸邊
聞到嗎
夜 深邃的氣味
風吹髮梢 妳的臉龐
流浪的白晰 紫羅蘭氛芳
鍵盤 輕敲出一曲
普魯士藍的旋律
允許 紀念
好想
哼唱~
該說什麼
這一天
海風分別 是美...

........................................
西子灣渡船場的小港灣
,這是高雄的浪漫!

閱讀全文