<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d14248496\x26blogName\x3dDESIGN+HUGO+++%E8%A8%AD%E8%A8%88%E9%9B%A8%E6%9E%9C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vibodha-orange.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_TW\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vibodha-orange.blogspot.com/\x26vt\x3d-5847879543731861208', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

首頁  |  Google  |  Yahoo!

星期四, 10月 05, 2006

斑駁。藍


踩著彩虹

輕輕走了過來
心情是
25度C的天氣

也許
從這個角度看妳
想像
這溫柔距離
是三干五百英哩

意外地邂逅
陽光與天際
想以
圖解妳的深遂
卻發現藍色太美

已經
斑駁成了記憶
年華卻不曾老去

............................
清境的天空及老電線桿

閱讀全文